Over Dr. Nassau CollegeWie is wie

Het bestuur van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe vormt het bevoegd gezag van het Dr. Nassau College.

Raad van Toezicht

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT) De RvT houdt integraal toezicht op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De RvT let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De RvT toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.

College van Bestuur

De heer M.M.A.M. Klaverkamp is de directeur-bestuurder (in naam voorzitter College van Bestuur) van de Stichting en vormt het bevoegd gezag. De voorzitter van het College van Bestuur (CvB) heeft op grond van de Statuten de positie van bevoegd gezag van het Dr. Nassau College. Voor een aantal besluiten, begroting/jaarrekening, heeft de voorzitter van het CvB de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

Centraal Managementteam

De dagelijkse leiding op de verschillende locaties is in handen van de locatiedirecteuren. Tezamen vormen zij het Centraal Managementteam. Het Centraal Managementteam legt de genomen adviezen ter besluitvorming voor aan de voorzitter van het CvB. De voorzitter van het Centraal Managementteam is de heer M.M.A.M. Klaverkamp, voorzitter CvB.

Bedrijfsbureau

De centrale afdelingen van het Dr. Nassau College zijn gevestigd in het bedrijfsbureau. De afdelingshoofden staan onder leiding van de heer Klaverkamp.

 

 

Raad van Toezicht

De heer J.B. Mencke

Voorzitter RvT

De heer H. Lier

Mevrouw E.M.Th. Visser

De heer L.S. Slinkman

De heer M.A. Hofstra

Mevrouw A. Pool

College van Bestuur

De heer M.M.A.M. Klaverkamp

Voorzitter College van Bestuur
Telefoonnummer: 
0592333111

Centraal Managementteam

De heer M. den Hollander

directeur vmbo locatie Penta te Assen
Telefoonnummer: 
0592333160

De heer R. Buiter

Directeur havo/vwo locatie Quintus te Assen
Telefoonnummer: 
0592333130

Mevrouw A. Mulder

Directeur regiovestigingen
Telefoonnummer: 
0592261983

Bedrijfsbureau

Mevrouw H.J. Feddema

Afdelingshoofd P&O
Telefoonnummer: 
0592333111

Mevrouw W.W. Majoor

Afdelingshoofd Financiën
Telefoonnummer: 
0592333111

De heer C.A.G. Knol

Afdelingshoofd Facilitaire zaken & ICT
Telefoonnummer: 
0592333111

De heer W.D.R. van der Weerd

Afdelingshoofd Leerlingenadministratie en Informatiebeheer
Telefoonnummer: 
0592333111

Mevrouw H.J. Bordewijk

Functionaris gegevensbescherming
Telefoonnummer: 
0592333111

Medezeggenschapsraad

De heer G. Ridderbos

Voorzitter Medezeggenschapsraad

Mevrouw M. Vermüe

Secretaris Medezeggenschapsraad