Lid Raad van Toezicht

De stichting zoekt per 1 juli 2019 een lid voor de Raad van Toezicht.

Algemeen

Het Dr. Nassau College is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Afgelopen jaren is ons totaal leerlingenaantal licht gestegen. We verwachten voor komende jaren dat ons leerlingenaantal stabiel blijft, ongeveer 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeur regiovestigingen, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een afdelings- of schoolleider.

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe. De RvT houdt integraal toezicht op alle aspecten van de Stichting en de onderwijsorganisatie. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. De RvT let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De RvT toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.

Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn onder meer: de plek van het Dr. Nassau College in de regionale samenleving, de marktpositie, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de gevolgen van demografische ontwikkelingen als krimp.

De RvT onderschrijft de code goed onderwijsbestuur voortgezet onderwijs.

De Stichting zoekt per 1 juli 2019

een lid voor de Raad van Toezicht

Uw profiel

  • U onderschrijft de doelstellingen van het openbaar onderwijs.
  • Gezien de samenstelling van de huidige RvT zoeken wij met name een lid met relevante kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en kwaliteitszorg.
  • U heeft binding met de regio. U beschikt over een actief bestuurlijk netwerk en bent maatschappelijk betrokken.
  • U stelt zich onafhankelijk en positief-kritisch op, met een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • U onderscheidt hoofd- en bijzaken en houdt te allen tijde overzicht (helikopterview).
  • U bent een teamplayer.  

Voordracht

Als lid van de Raad van Toezicht wordt u voor de benoeming voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Beschikbaarheid

De RvT vergadert zo’n 6 keer per jaar op een woensdag (19.30 - 21.30 uur). Daarnaast besteden de leden extra dagdelen aan commissiewerk, deskundigheidsbevordering en locatiebezoeken. De leden ontvangen een vergoeding.

Informatie:

Toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (AVG):

U geeft door middel van het versturen van uw sollicitatiebrief en CV toestemming voor de verwerking van uw gegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Conform de privacy wetgeving wordt met uw gegevens vertrouwelijk omgegaan en enkel voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn opgevraagd. Uw gegevens worden uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de selectieprocedure vernietigd, tenzij u toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren. Wilt u meer weten over ons privacy beleid? Ons beleidsplan privacy is opgenomen op onze website onder 'Regelingen en documenten'.