Ondersteuningscoördinator 0,60 fte M/V

Tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar.

Locatie Quintus zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een enthousiaste
 

Ondersteuningscoördinator 0,60 fte (M/V)

 

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. De school heeft ruim 3700 leerlingen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen de directieraad van de instelling. De directieraad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten. Op de locaties Quintus, Penta en Volta worden die teams aangestuurd door teamleiders. Op de locatie Aa en Hunze, Norg en ISK is dat door de directeur.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Locatie Quintus: oog voor elkaar!

De locatie Quintus in Assen is een bruisende school met circa 1700 leerlingen verdeeld over de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. De slogan van de school is: Oog voor elkaar! Locatie Quintus heeft vijf veilige thuisbases waar talenten, ambities en dromen tot hun recht komen in een inspirerende leeromgeving. De leerlingen worden opgeleid tot wereldburgers die klaar zijn voor een vervolgopleiding en voor de samenleving. Het onderwijs op de locatie Quintus wordt door middel van blended learning vormgegeven en verzorgd in een nieuw gebouw. Elke afdeling wordt aangestuurd door een teamleider. In totaal werken er circa 180 medewerkers op locatie Quintus.

 

Wat ga je doen in deze functie?

Als ondersteuningscoördinator heb je de volgende taken:

 • Je coördineert het traject met betrekking tot aanmelding en indicering van leerlingen en de extra ondersteuning op basis van individuele zorgvragen.
 • Je geeft functioneel leiding aan zorgspecialisten op de locatie. Dit houdt in het verdelen van werk/taken en fungeren als aanspreekpunt voor de zorgspecialisten.
 • Je coacht en begeleidt collega’s (coördinatoren leerlingzaken en leerlingbegeleiders).
 • Je ziet samen met de teamleider toe op de kwaliteit van het werk van de zorgspecialisten.
 • Je begeleidt docenten en mentoren in de benodigde ondersteuningsvragen die betrekking hebben op passend onderwijs.
 • Je zit het Zorgadviesteam (ZAT) vergadering voor.
 • Je organiseert een wekelijks spreekuur voor mentoren en coördinatoren leerlingzaken zodat laagdrempelig vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.
 • Je zit het maandelijkse Reboundoverleg voor en begeleidt de betrokkenen bij de Rebound.
 • Je onderhoudt contacten met ouders van leerlingen en participeert namens de school in externe commissies.
 • Je vertegenwoordigt de school in bijeenkomsten gericht op samenwerking met ketenpartners.
 • Je draagt zorg voor de informatievoorziening aan het management ter zake van ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning aan leerlingen.
 • Je initieert en levert een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van het ondersteuningsbeleid en ondersteuningsplan van de locatie en evalueert het (beleids)plan en doet voorstellen ter verbetering van doorlopende zorglijnen.
 • Je verstrekt informatie naar basisscholen met betrekking tot ondersteuning.
 • Je verstrekt informatie naar collega-docenten en geeft (handelings)adviezen met betrekking tot ondersteuning waaronder clusteraanmeldingen en crisissituaties.
 • Je ziet toe op een adequate inzet van de kennis, op de naleving van afspraken ten aanzien van de handelingsplannen (HP en ondersteuning perspectief plannen (OPP) alsmede op een uniformering van de werkwijze van leerlingbegeleiders.
 • Je fungeert als contactpersoon voor externe instanties (o.a. Vaart Welzijn, Accare, AMK, gemeente, jeugdzorg), het samenwerkingsverband en onderhoudt contacten met ambulante begeleiders van de diverse clusters en scholen.
 • Je verzorgt interne scholingstrajecten ter bevordering van de deskundigheid van de medewerkers op het gebied van de ondersteuning.

 

Wie zoeken wij?

 • Je bent in het bezit van een diploma orthopedagogiek, Social Work (MWD) of een vergelijkbare opleiding en/of je bent bevoegd docent voor het VO met aanvullende opleiding binnen de ondersteuning.
 • Je hebt een hbo/wo werk- en denkniveau
 • Je hebt theoretische en praktisch gerichte kennis op het gebied van de ondersteuning en zorgverlening aan leerlingen behorende tot de doelgroep havo-atheneum-gymnasium.
 • Je hebt kennis op het gebied van leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen, gezins- en opvoedingsproblemen.
 • Je hebt brede ervaring binnen het de ondersteuning aan leerlingen.
 • Je hebt inzicht in belevingswereld van jongeren van 12 tot 18 jaar.
 • Je bent vaardig in het omgaan met ouders en leerlingen met verschillende achtergronden.
 • Je hebt ervaring in functionele aansturen en bent vaardig in het motiveren en begeleiden van medewerkers die betrokken zijn bij de ondersteuning;
 • Je bent sociaal vaardig en beschikt over adviesvaardigheden.
 • Je bent schriftelijk vaardig en kunt beleidsnotities opstellen.
 • Je bent vaardig in het leggen en onderhouden van contacten met externen.
 • Je bent vaardig in het verstrekken van informatie aan uiteenlopende vragenstellers en instanties.
 • Je bent vaardig in het analyseren van problemen, situaties en ontwikkelingen.
 • Je vindt professionele ontwikkeling belangrijk, werkt zichtbaar aan je eigen professionaliteit en levert een bijdrage aan de professionaliteit van anderen en neemt deel scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie.

 

Ons aanbod

Het takenpakket van de ondersteuningscoördinator wordt aangeboden binnen de OP-functie van docentcoördinator in salarisschaal LC of OOP-functie van ondersteuningscoördinator in schaal 11.
Als je als ondersteuningscoördinator wordt aangesteld, dan wordt voor de taak ondersteuningscoördinatie ruimte binnen de jaartaak gemaakt en ben je daarnaast actief als docent en verzorg je lessen in het vak waarvoor je bevoegd bent.

Het Dr. Nassau College biedt een tijdelijke arbeidsovereenkomst als ondersteuningscoördinator voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid op basis van een beoordeling wordt omgezet in vast. Ook behoort een verlenging van het proefjaar tot de mogelijkheden wanneer blijkt dat er nog geen eindoordeel kan worden opgemaakt.

Het betreft een functie met een waardering in schaal LC of schaal 11 conform de CAO VO. Het salaris bij schaal LC bedraagt minimaal € 2840- en maximaal € 5012,- bruto per maand bij een fulltime betrekking en bij schaal 11 minimaal € 2724- en maximaal € 5012,- bruto per maand.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag vereist.