Vacature Afdelingsleider voor het Vakcollege

Dr. Nassau College, locatie Penta, zoekt met ingang van nieuwe schooljaar een

Afdelingsleider voor het Vakcollege

Omvang: 0,8 - 1 fte                  

                         

Informatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor ISK-, vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen. Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de voorzitter college van bestuur. De directeuren van de locaties Penta, Quintus, Volta, Aa en Hunze, ISK en Norg vormen het directieberaad. Het directieberaad vergadert onder het voorzitterschap van de voorzitter college van bestuur. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door teams van docenten en medewerkers, die worden gestuurd door een afdelings- of teamleiders. De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het Bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, Financiën, Leerlingenadministratie, ICT, Facilitair en PR & Communicatie.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in een gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

 

Penta

Op de locatie Penta volgen bijna 1100 leerlingen onderwijs, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo+, kaderberoepsgerichte- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijs op de locatie Penta wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw. Penta is een gezonde, rookvrije school.

Penta is voor het Vakcollege op zoek naar een inspirerende afdelingsleider met oog voor onze leerlingen en medewerkers.

Het Vakcollege is de afdeling waar de leerlingen de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Deze afdeling hebben we de afgelopen jaren stevig op de kaart gezet en heeft een stormachtige groei doorgemaakt. Hierdoor werken er nu bijna 60 collega’s en krijgen 480 leerlingen les in vijf profielen. Door de groei is er een tweede afdelingsleider nodig die naast de huidige afdelingsleider de verantwoordelijkheid krijgt over de helft van het Vakcollege.

Op dit moment vindt het reorganisatieproces plaats, zodat bij de start van het nieuwe schooljaar in het Vakcollege gewerkt kan worden in twee afdelingen, bestaande uit circa 30 collega’s per team.

Samen met het team werk je als afdelingsleider aan de kernopdracht van het Vakcollege. De kernopdracht is het zorgdragen voor een goede overgang van de leerlingen uit klas 1 naar het Vakcollege en een goede uitstroom van leerlingen naar het mbo. Het werken en bijdragen aan een positieve basisleerhouding en positieve groepshouding van de leerlingen vinden wij hierbij belangrijk.

Je maakt ook deel uit van het locatiemanagementteam (LMT) dat uit vier afdelingsleiders en een directeur bestaat. Het LMT waarborgt de verbinding tussen de afdelingen binnen de school en samen met de collega-afdelingsleiders zet je de vernieuwingsprocessen in gang.

In de komende jaren zal de wijze waarop de school het onderwijs organiseert veranderen. Meer eigenaarschap, meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit binnen de roosters voor leerlingen zijn hierbij de uitgangspunten. De afdelingsleiders dragen zorg voor de uitvoering van deze ontwikkelingen binnen de verschillende afdelingen. 
 

Onderwijsaanbod op de locatie Penta

Mavo gericht op havo of mbo
Binnen het reguliere mavo-programma bieden wij twee stromen aan die richting geven aan de vervolgkeuze van de leerlingen. Binnen de mbo-stroom bieden wij het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten (D&P) aan. Voor leerlingen die door willen stromen naar de havo noemen we dat de havo-stroom. Penta werkt samen met de collega-school voor havo, Quintus. Alle leerlingen doen mavo-examen in zeven vakken. Daarmee hebben zij veel mogelijkheden voor de volgende stap in hun schoolloopbaan.

Vakcollege
Het Vakcollege op Penta omvat de volgende richtingen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg & Welzijn, Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie & Ondernemen. Het Vakcollege staat open voor leerlingen met een advies voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg. In het eerste jaar maakt de leerling meteen al kennis met de verschillende Vakcolleges, volgt praktijkgerichte lessen vakmanschap en wordt bekeken welke richting het beste bij de leerling past. Na het eerste, oriënterende jaar kiest de leerling een beroepsrichting.

Cultuurprofielschool
Penta is een cultuurprofielschool met een extra aanbod op het gebied van kunst & cultuur en internationalisering. In de kunst- en cultuurklas krijgen de leerlingen onder andere dramales en bezoeken de leerlingen musea en concerten.

Device
Op de locatie Penta wordt tijdens de lessen - naast lesboeken en ander lesmateriaal - met een Windowslaptop gewerkt omdat wij van mening zijn dat multimedia niet meer weg te denken is uit het moderne onderwijs. Bovendien is de ervaring dat de lessen er leuker door worden, waardoor de leerling de informatie beter onthoudt.

 

Wat ga je doen in de functie?

Leidinggeven

 • Je geeft - onder leiding van de directeur - leiding aan een deel van de school en stuurt een team bestaande uit docenten en onderwijsondersteunend personeel aan.
 • Je zorgt voor adequate bemensing van het team.
 • Je coacht en begeleidt de medewerkers.
 • Je plant en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden en signaleert, analyseert en agendeert en bespreekt aandachtspunten.
 • Je voert het personeelsbeleidsplan uit en voert personeelsgesprekken (functionerings- en beoordelingsgesprekken).
 • Je bewaakt en bevordert de identiteit en cultuur en creëert een leer- en werkcultuur waarin de collega’s professionele autonomie ervaren en gestimuleerd en uitgedaagd worden.
 • Je hebt een verbindende rol bij verschillende belangen en zorgt voor acceptatie.

Primair proces

 • Je voert het beleid, de gestelde doelen en regels en de (prestatie) afspraken uit.
 • Je adviseert de leiding over alle zaken die het eigen primaire proces aangaan.
 • Je vertaalt, na analyse, innovaties en (nieuw) beleid naar het onderwijsproces en verbindt nieuw beleid en innovaties aan het eigen primaire proces. Dit doe je in nauwe samenhang en in overleg met andere disciplines en je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering.
 • Je richt (mede) leerprocessen zodanig in dat de leerlingen zo goed mogelijk in staat zijn om te leren.
 • ​Je bewaakt de kwaliteit van de uitvoering, stuurt bij waar nodig en gevraagd.
 • Je coördineert en organiseert de uitvoering, waaronder absentie/verlof, mentoraat en zorg. 
 • Je levert gemotiveerde voorstellen terzake toelating, werving, schorsing, verwijdering, e.d., al dan niet op basis van maatwerkafspraken binnen de eigen school en levert een schoolspecifieke bijdrage aan de uitvoering.
 • Je zorgt voor een tijdige, juiste, passende informatievoorziening - intern en extern - en middels periodieke rapportages geef je inzicht in de gang van zaken en de uitvoering.
 • Je zorgt voor tijdige en passende informatievoorziening: intern en richting leerlingen en ouders.
 • Je stuurt het in-, door- en uitstroomproces aan en onderhoudt daartoe relevante contacten.
 • Je handhaaft de schoolregels en/of interne afspraken;
 • Je zorgt dat het onderwijs (ook in de toekomst) aansluit bij de talenten van leerlingen, verwachtingen vanuit de samenleving en ICT.
 • Je neemt incidenteel deel aan onderwijsactiviteiten, verzorgt soms een les.

Innovatie, beleid, projecten en portefeuilles

 • Je voert het gesprek in het eigen team over doelen en vormgeving, zodat zowel ruimte als richting wordt ervaren.
 • Je ontwikkelt scenario’s en specifiek beleid voor de onderwijskundige en (andere) beleidsmatige ontwikkelingen van de school.
 • Je vertaalt, na analyse, innovaties en (nieuw) beleid naar de uitvoering.
 • Je richt (mede) processen zodanig in dat de teamleden zo goed mogelijk in staat zijn om hun resultaten te behalen.
 • Je geeft, middels periodieke rapportages, inzicht in de gang van zaken, de vormgeving van (beleids)innovaties en de uitvoering van het beleid.
 • Je leidt projecten en hebt hierin een voortrekkersrol.
 • Je bent verantwoordelijk voor één of meerdere locatiebrede portefeuilles.

Profilering

 • Je werkt aan een netwerk en profileert de eigen school op een positieve wijze richting ouders, andere scholen, vervolgonderwijs, samenwerkingsverbanden, e.d.
 • Je neemt deel aan en vertegenwoordigt de school in netwerken en samenwerkingsverbanden.

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over minimaal hbo denk- en werkniveau.
 • Je hebt ervaring in een leidinggevende of coördinerende functie, bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs.
 • Je hebt een aanvullende opleiding op het gebied van management gevolgd of bent hiertoe bereid.
 • Je hebt affiniteit met het vmbo.
 • Jouw kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen het vmbo zijn een pre.
 • Je weet welke ontwikkelingen er spelen op onderwijskundig gebied en hebt kennis van en inzicht in het onderwijsproces, de organisatie ervan en de leerlingbegeleiding,
 • Je hebt affiniteit en ervaring met onderwijsbeleid/ -vernieuwing.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen.
 • Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van medewerkers.
 • Je hebt kennis van en ervaring met teamontwikkeling.
 • Je kunt verbinden en draagvlak creëren.
 • Je kunt planmatig en pragmatisch kan handelen.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je kunt reflecteren op je handelen en bent gericht op ontwikkeling.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het Passend Onderwijs en ervaring met de ondersteuning rondom leerlingen.

Jouw profiel

Je bent een ondernemende persoonlijkheid die kan inspireren en verbinden. Je bent zichtbaar, betrokken en werkt vanuit een warm hart voor onze leerlingen en medewerkers. Als leidinggevende heb je oog voor de kwaliteiten van je medewerker en zet je de medewerkers in hun kracht. Je hebt je focus op teamontwikkeling en de professionele ontwikkeling van de teamleden en de school. Je kunt kwaliteiten van teamleden met elkaar en met de visie verbinden. Allemaal in het teken van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Je luistert en verbindt en weet tegelijkertijd waar nodig door te pakken, te confronteren en een besluit te nemen. Dit doe je met oog voor de ander en behoud van draagvlak. Je werkt graag vanuit een visie op onderwijs en kunt dit vertalen en overbrengen. Je geeft ruimte en richting. Planmatig werken, stellen van doelen en prioriteiten zijn voor jou vanzelfsprekend. Je weet een goede balans te vinden tussen het leiden van de afdeling en de portefeuilles. Je bent je bewust van het feit dat je als afdelingsleider de school vertegenwoordigt. Je maakt ouders en leerlingen enthousiast voor de school en kent het belang van netwerken. Je weet jezelf daarin goed te representeren. Je kunt de school en de onderwijsvisie zowel intern als extern uitdragen. 

Ons aanbod

We bieden een professionele en prettige werksfeer in een team met enthousiaste collega’s. 

Voor de functie geldt een betrekkingsomvang van 0,8 - 1,0 fte. Het College van Bestuur van het Dr. Nassau College biedt een aanstelling voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Bij een interne kandidaat geldt dat wanneer de beoordeling niet positief uitvalt, de aanspraak op de huidige functie en salariëring blijft bestaan.

Op dit moment wordt de functie gewaardeerd. De waardering kan uitkomen op schaal 12 of 13. Het salaris bij schaal 12 bedraagt minimaal € 2894,- en maximaal € 5784,- bruto per maand en schaal 13 minimaal € 4501,- en maximaal € 6270,- bruto per maand.

De CAO VO biedt ander andere een 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een ABP-pensioenregeling, collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling, goede vakantieregeling, persoonlijk basisbudget en cafetaria-regeling voor onder andere aanschaf fiets, fitness, winterbanden, computer, laptop of tablet.